Vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải

Dữ liệu được lưu trữ trên driver và chia sẻ công khai không được phân quyền bảo mật theo người chịu trách nhiệm

Không nắm được thao tác của người được quyền sử dụng dữ liệu khách hàng

Người được cấp dữ liệu lấy mất dữ liệu khi nghỉ việc hoặc dùng cho mục đích khác.

Thành viên trong doanh nghiệp không muốn chia sẻ data riêng tự tìm kiếm về.

Muốn lên quy trình CSKH phối hợp giữa các phòng ban nhưng vẫn bảo vệ được dữ liệu cho người phụ trách chính hoặc cho doanh nghiệp.

Ưu điểm nổi bật của module bảo mật khách hàng

 • Phân quyền bảo mật riêng tư

 • Chức năng chỉ định bảo mật trường dữ liệu

 • Phân quyền theo mối quan hệ khách hàng

 • Tính năng ghi logs hoạt động của user trên hệ thống

 • Khi thêm mới khách hàng chỉ người phụ trách được xem và sửa khách hàng này.
 • Tính năng này giúp tăng tính riêng tư, bảo vệ thông tin khách hàng từ mối quan hệ riêng của nhân viên, khuyến khích up data lên hệ thống chung để quản lý

 • Chức năng này bảo vệ được dữ liệu data của công ty và của Sales đang phụ trách khách hàng.
 • Chỉ người phụ trách xem được dữ liệu nhạy cảm, tất cả người khác chỉ có thể vào khách hàng trao đổi, nhưng không nhìn thấy dữ liệu nhạy cảm
 • Mặc định người phụ trách và người có quyền thì có thể xem.

 • Tính năng này sẽ phân quyền cho nhân viên thuộc phòng ban nào được nhìn nhóm khách hàng nào.
 • Ví dụ: Công ty có phòng Marketing,Sales và Chăm sóc khách hàng thì Chăm sóc khách hàng sẽ chỉ được nhìn khách đã mua rồi để chăm sóc

 • Chức năng này giúp ghi lại toàn bộ hoạt động của các user trên hệ thống, giúp doanh nghiệp kiểm tra được khi có vấn đề xảy ra với hệ thống hoặc Data bên mình:

Phân quyền bảo mật riêng tư

 • Khi thêm mới khách hàng chỉ người phụ trách được xem và sửa khách hàng này.
 • Tính năng này giúp tăng tính riêng tư, bảo vệ thông tin khách hàng từ mối quan hệ riêng của nhân viên, khuyến khích up data lên hệ thống chung để quản lý

Chức năng chỉ định bảo mật trường dữ liệu

 • Chức năng này bảo vệ được dữ liệu data của công ty và của Sales đang phụ trách khách hàng.
 • Chỉ người phụ trách xem được dữ liệu nhạy cảm, tất cả người khác chỉ có thể vào khách hàng trao đổi, nhưng không nhìn thấy dữ liệu nhạy cảm
 • Mặc định người phụ trách và người có quyền thì có thể xem.

Phân quyền theo mối quan hệ khách hàng

 • Tính năng này sẽ phân quyền cho nhân viên thuộc phòng ban nào được nhìn nhóm khách hàng nào.
 • Ví dụ: Công ty có phòng Marketing,Sales và Chăm sóc khách hàng thì Chăm sóc khách hàng sẽ chỉ được nhìn khách đã mua rồi để chăm sóc

Tính năng ghi logs hoạt động của user trên hệ thống

 • Chức năng này giúp ghi lại toàn bộ hoạt động của các user trên hệ thống, giúp doanh nghiệp kiểm tra được khi có vấn đề xảy ra với hệ thống hoặc Data bên mình: