Sales Automation là gì?

Sales Automation là gì?

80% thời gian làm việc của nhân viên kinh doanh để thực hiện công việc lặp đi lặp lại mà không tham gia vào công việc ra số cốt lõi, điều này gây lên sự lãng phí về tính hiệu quả làm việc của nhân viên kinh doanh mà doanh nghiệp hay chính nhân viên […]