Giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value – CLV) là gì

Giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value – CLV) là gì

Bạn đã từng nghe thấy khái niệm giá trị vòng đời khách hàng? Hay khái niệm Customer Life Time Value, NextCRM chúng tôi biết chắc chắn rằng các bạn từng sử dụng những báo cáo kiểu này, nhưng có thể chưa đưa nó sang khai niệm hóa đơn giản để dễ dàng đội kinh doanh […]