11 phương pháp tăng giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value – CLV)

11 phương pháp tăng giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value – CLV)

Xem thêm Phần mềm quản trị dữ liệu khách hàng NextX CRM Bạn đã từng nghe thấy khái niệm giá trị vòng đời khách hàng? Hay khái niệm Customer Life Time Value, NextX CRM chúng tôi biết chắc chắn rằng các bạn từng sử dụng những báo cáo kiểu này, nhưng có thể chưa đưa […]