Ứng dụng quản lý lưu trữ thông tin phòng khám y tế

Ứng dụng quản lý lưu trữ thông tin phòng khám y tế

CRM (Customer Relationship Management) là một hệ thống công nghệ thông tin, theo dõi, ghi nhận quản lý các mối qua hệ đối với khách hàng ở đây có thể hiểu là bệnh nhân. Hệ thống CRM cho phòng khám này có thể ghi nhân tòa bộ thông tin khách hàng, bệnh nhan từ lúc […]