Chìa khóa quản lý dòng tiền – đòn bẩy phát triển bền vững doanh nghiệp

Quản lý dòng tiền hiệu quả là yêu cầu vô cùng cấp bách, quyết định trực tiếp đến sự sống còn của cả một công ty. Cả tình trạng tắc nghẽn thanh khoản nghiêm trọng; tình trạng dư thừa thanh khoản quá mức ở các công ty đều cho thấy sự yếu kém trong quản lý tài chính của công ty. Vì vậy, cần phải lập kế hoạch để kiểm soát sự chuyển động của dòng tiền phát sinh trong quá trình hoạt động. Nhằm đảm bảo sự cân bằng và hài hòa giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra trong quá trình hoạt động của công ty.

NextXPhần mềm CRM sẽ đưa ra một số cái nhìn tổng quan về quản lý dòng tiền. Và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dòng tiền; đồng thời đề xuất một số giải pháp tạo xu hướng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền tại các công ty. 

Tổng quan về quản lý dòng tiền

Quản lý dòng tiền là một quá trình bao gồm các biện pháp lập kế hoạch, theo dõi, đánh giá; và điều chỉnh dòng tiền trong doanh nghiệp. Nhằm tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có, đảm bảo lợi nhuận và tính thanh khoản trong hoạt động thương mại. Và đạt được các mục tiêu cụ thể nhằm góp phần thúc đẩy mục tiêu thương mại. 

Quản lý dòng tiền giúp doanh nghiệp chủ động nắm bắt được tình hình tài chính; hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính của mình. Có thể nói, quản lý dòng tiền tốt giúp đảm bảo sức khỏe tài chính của công ty và quyết định sự sống còn của công ty.

Vai trò của quản lý dòng tiền 

lợi ích quản lý tiền

Xem thêm: Mách bạn 5 phương pháp tối ưu hóa lợi nhuận gộp có thể bạn chưa biết

Tối ưu hóa việc phân bổ quản lý dòng tiền

Tối ưu hóa việc phân bổ nguồn tiền để hình thành các nguồn lực cần thiết; đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Mục tiêu chung của quản lý tài chính của công ty là tối ưu hóa việc sử dụng nguồn tiền mặt của công ty cho các hoạt động kinh tế của công ty. Trong bất kỳ hoạt động nào, người quản lý đều phải tận dụng tốt nhất các nguồn lực tài chính để đạt được kết quả cuối cùng tốt nhất. Góp phần đạt được các mục tiêu phát triển của công ty. 

Tuân thủ pháp luật trong kinh doanh

Bảo đảm thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn nghĩa vụ thanh toán của công ty. Thành công về mặt tài chính của một công ty không chỉ được phản ánh ở vốn, doanh thu, lợi nhuận; mà còn ở khả năng đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ tài chính của công ty. Dòng tiền không đủ để trang trải cho hoạt động kinh doanh là một trong những yếu tố dẫn đến khó khăn tài chính.  

Tối ưu hóa chi phí tài chính

Bằng cách dự đoán nhu cầu tiền mặt tương đối chính xác, các công ty giảm thiểu nhu cầu về vốn nợ. Từ đó giảm chi phí lãi vay xuống mức tối thiểu. Do đó, quản lý dòng tiền hiệu quả đảm bảo tối đa hóa các nguồn lực sẵn có. Và giảm thiểu chi phí tài chính phát sinh từ các yêu cầu về nguồn lực của bên thứ ba.  

Thiết lập chính sách

Thiết lập chính sách và đưa ra các quyết định điều hành đúng đắn. Quản lý dòng tiền cung cấp thông tin cơ bản cho việc dự báo tài chính, làm cơ sở cho hoạt động quản lý. Từ đó làm rõ không chỉ chính sách tài chính mà còn cả chính sách chung trong công ty. Từ đó, bạn tổ chức thực hiện các hoạt động, đặc biệt là hoạt động sản xuất, thương mại. Đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, hoạt động kinh doanh và đưa ra các quyết định điều chỉnh phù hợp một cách kịp thời.

5 bước lập kế hoạch quản lý dòng tiền của doanh nghiệp

lập kế hoạch quản lý tiền

Bước 1: Dự báo dòng tiền vào

Để thuận tiện cho việc dự báo và lập kế hoạch, dòng tiền của công ty có thể chia làm 3 loại:  

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Dòng tiền này nhận được chủ yếu từ các hoạt động tạo thu nhập chính. Các hoạt động của công ty như doanh thu từ việc cung cấp hàng hóa; dịch vụ cho khách hàng, nguồn vốn từ việc thu hồi các khoản phải thu khách hàng…  

Cơ sở để dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thường là lấy làm cơ sở xây dựng các quy định bán hàng; phương thức thanh toán và thời điểm người mua thanh toán cho công ty; chính sách bán hàng tín dụng, chính sách của chính phủ; chính sách chiết khấu thanh toán để hoàn trả sớm tiền của khách hàng. 

Luồng tiền từ hoạt động đầu tư

Bao gồm tiền thu hồi đầu tư, lãi từ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác; thu nhập từ chuyển nhượng, nhượng bán, thanh lý tài sản cố định; thu nhập từ thu hồi các khoản vay và thu nhập từ thu hồi các khoản đầu tư góp vốn cho các đơn vị thực thể khác.  

Cơ sở cho việc dự báo dòng tiền này là việc thanh lý tài sản cố định dự kiến ​​và chính sách thu hồi các khoản đầu tư tài chính. 

Tiền thu từ hoạt động đầu tư tài chính

Bao gồm vốn do chủ sở hữu đóng góp dưới dạng vốn bằng bổ sung; vốn từ huy động vốn nợ và phát hành cổ phiếu.  

Cơ sở để dự báo dòng tiền này là  khả năng vay nợ mới; và chiến lược phát hành chứng khoán để huy động vốn. 

Bước 2: Dự đoán dòng tiền ra

Dòng tiền ra bao gồm tất cả các chi phí bằng tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong kỳ. Chúng ta có thể chia nó thành ba loại:  

Dòng tiền chi ra từ hoạt động kinh doanh

Bao gồm các khoản chi bằng tiền cho các hoạt động tạo thu nhập chính của công ty. Như trả cho nhà cung cấp nguyên vật liệu, dịch vụ; trả cho nhân viên; trả vào ngân sách nhà nước về hoạt động tài chính nghĩa vụ. Cơ sở để dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là quy định mua hàng và trả nợ; ước tính tiền lương; bảo hiểm, lãi vay và các khoản thuế dự kiến ​​phải trả.

Tiền chi từ hoạt động đầu tư

Bao gồm tiền chi cho việc xây dựng, mua sắm tài sản cố định; tiền đầu tư ra ngoài doanh nghiệp (tiền đầu tư góp vốn). Cơ sở dự báo dòng tiền này xuất phát từ nhu cầu đầu tư vào tài sản cố định. Như phục vụ hoạt động của công ty, hoạt động của công ty; chiến lược đầu tư bơm vốn, chiến lược mua cổ phiếu, trái phiếu…  

Luồng tiền từ hoạt động tài chính

Bao gồm các khoản hoàn trả vốn vay đến thời hạn thanh toán; hoàn trả các khoản nợ thuê tài chính; lãi trả cổ tức cho nhà đầu tư vốn của công ty; tiền mua lại cổ phiếu đã phát hành của công ty… Cơ sở để dự báo dòng tiền hoạt động tài chính phát sinh từ nhu cầu trả nợ theo  hợp đồng tín dụng hiện hành; từ chính sách phân phối lợi nhuận của công ty.  

Bước 3: Tính dòng tiền ròng của doanh nghiệp

Dòng tiền ròng là chênh lệch giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra của công ty trong cùng kỳ.

Bước 4: Xác định tiền dư cuối kỳ và tiền thừa/ thiếu

Kết hợp với số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ có thể được xác định theo công thức:

Số dư tiền cuối kỳ = Số dư tiền đầu kỳ + Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

Từ đó, thực hiện so sánh với số dư tiền mặt cần thiết và việc thừa hay thiếu vốn tiền mặt. Được xác định dựa trên chênh lệch giữa số tiền cuối kỳ và số dư tiền mặt cần thiết.

Bước 5: Giải pháp xử lý số tiền thừa hoặc thiếu

Trong trường hợp thiếu hụt nguồn tiền mặt. Cần cân nhắc, xem xét các biện pháp phù hợp để đạt được sự cân bằng trong dòng tiền. Như xem xét khả năng vay vốn; tăng khả năng thu hồi nợ; thắt chặt chi tiêu, giải ngân tiền mặt…Trên cơ sở đó, cân đối mới các khoản thu và chi tiền mặt được xem xét.

Trong trường hợp dư thừa quỹ tiền mặt, cần chủ động xem xét khả năng sử dụng quỹ đầu tư hợp lý để tăng khả năng sinh lời của quỹ. Tất nhiên, khi thực hiện các bước để giải quyết tình trạng thừa hoặc thiếu dòng tiền; dòng tiền để dự báo dòng tiền cần phải được tính toán lại. Vì việc thay đổi số tiền trong một tháng nhất định sẽ ảnh hưởng đến lượng tiền thừa hoặc thiếu của dòng tiền còn lại. 

Vì vậy, khi dự báo, chúng ta không hoàn thành dự báo ngay. Mà sau khi tính toán dự báo sơ bộ, chúng ta cần đưa ra những đề xuất xử lý tình trạng dư vốn; hoặc thiếu vốn của dự án, trong mỗi thời kỳ thì chúng ta sẽ có tính toán lại và điều chỉnh.

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp

quản trị tiền

Để nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền tại công ty, thời gian tới cần tập trung vào các giải pháp sau:  

Nâng cao chất lượng kế hoạch quản trị tài chính

Các nhà quản lý nên coi việc lập kế hoạch dòng tiền là một phần của kế hoạch kinh doanh tổng thể. Kế hoạch càng chi tiết thì việc thực hiện, giám sát, điều chỉnh, đánh giá dòng tiền. Cũng như khả năng xử lý kịp thời các tình huống dòng tiền; và cân đối tiền mới phát sinh càng chính xác. Ban lãnh đạo nên dựa vào kế hoạch dòng tiền dài hạn của để chủ động hơn trong việc theo dõi, thu hồi nợ xấu, chi vốn dài hạn. Cũng như kế hoạch huy động và sử dụng vốn dài hạn phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh

Về căn cứ lập kế hoạch dòng tiền, việc lập kế hoạch dòng tiền không thể chỉ dựa vào báo cáo tài chính; kế hoạch kinh doanh như các công ty hiện nay. Báo cáo tài chính là thông tin mô tả kết quả trong quá khứ. Trong khi kế hoạch dòng tiền chứa nội dung hướng tới tương lai dự báo kết quả hoạt động và dòng tiền tiềm năng. Vì vậy, các công ty không chỉ phải duy trì để tiếp nhận các thông tin; dự báo do các bộ phận nội bộ cung cấp mà còn phải chủ động cập nhật các thông tin kinh tế – xã hội trong và ngoài nước; liên quan đến ngành nghề, hoạt động của doanh nghiệp và các tổ chức liên quan khác.

Theo dõi thường xuyên khoản phải thu

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, chính sách tín dụng thương mại là một trong những biện pháp được ưa chuộng nhất để thu hút khách hàng; mở rộng thị trường; tăng  doanh thu cho doanh nghiệp. Để các chính sách này hữu ích và mang lại lợi ích; các công ty phải tăng cường quản lý các khoản phải thu để sớm thu được các khoản thanh toán từ khách hàng. 

Nhà quản lý tài chính phải đưa ra các quyết định  tín dụng phù hợp với từng khách hàng. Và theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu để rút ngắn thời gian thu hồi bình quân và giảm thiểu rủi ro kinh doanh. Từ đó làm tăng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và cải thiện kết quả kinh doanh.

Khi các công ty đồng ý cung cấp tín dụng thương mại cho khách hàng; điều này có nghĩa là các khoản phải thu sẽ tăng lên. Tốc độ tạo ra dòng tiền vào giảm và tổn thất chi phí đầu tư do chiếm dụng vốn. Trên cơ sở thu thập thông tin đầy đủ về khách hàng; và tính toán lợi ích nhận được cũng như chi phí phát sinh. Người quản lý ra quyết định nới lỏng hoặc hạn chế xếp hạng tín dụng đối với từng khách hàng hoặc từ chối bán chịu.

Cải thiện khả năng thanh toán của DN

Ngoài các nhà cung cấp hiện có, doanh nghiệp có thể tìm kiếm thêm nhà cung cấp. Để tăng cường sự kết nối chặt chẽ trong chuỗi giá trị; đồng thời giúp đàm phán các điều khoản thanh toán dễ dàng hơn. Vì vậy, doanh nghiệp có thể đạt được nhiều lợi thế về chi phí mua nguyên liệu; thời gian giao hàng và ưu đãi thanh toán. Nếu nguồn cung nội bộ không đảm bảo số lượng, chất lượng theo yêu cầu sản xuất; doanh nghiệp cần tìm kiếm thêm nhà cung cấp nước ngoài để đa dạng hóa danh sách nhà cung cấp thượng nguồn.

Các nhà quản lý doanh nghiệp cần nâng cao kỹ năng đàm phán; chủ động đàm phán với nhà cung cấp để có được ưu đãi về giá nguyên vật liệu; chi phí mua hàng và phương thức trả chậm. Cân đối hài hòa dòng tiền vào và dòng tiền ra; từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng các  tài sản ngắn hạn như tiền mặt. Và các khoản tương đương tiền và hàng tồn kho; nhưng  vẫn đảm bảo an ninh tài chính cho các công ty.

DN cần kết hợp kiểm soát và đánh giá dòng tiền

Điều này rất quan trọng để mọi công ty đánh giá chính xác và khách quan hiện trạng quản lý dòng tiền. Đặc biệt trong môi trường kinh doanh hiện nay với nhiều biến động ảnh hưởng đến dòng tiền của công ty. Việc kiểm tra đột xuất không phải là bắt buộc đối với tất cả các công ty. Trong tương lai gần, trọng tâm phải là các công ty có dòng tiền ròng âm.

Cải thiện quản trị rủi ro quản lý dòng tiền trong DN

Rủi ro là yếu tố không chắc chắn ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu trong quản lý dòng tiền của công ty. Nhưng công ty không thể loại bỏ hoặc tránh hoàn toàn rủi ro. Quản trị rủi ro kém khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc quản lý dòng tiền; việc thực hiện kế hoạch dòng tiền diễn ra thụ động khi rủi ro phát sinh; và không đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

Vì vậy, điều quan trọng là phải nâng cao công tác quản lý rủi ro ở tất cả các công ty. Nhằm phát hiện kịp thời các sự kiện; đánh giá rủi ro và lập kế hoạch xử lý các tình huống xấu nhất có thể phát sinh. Giảm thiểu tác động tiêu cực hoặc tận dụng các cơ hội để đạt được tác động tích cực. Để tăng lên và do đó góp phần vào sự thành công của các mục tiêu.

Kết luận

Với tin tức NextX chia sẻ, mọi người đã hiểu rõ ràng nhất về khái niệm dòng tiền là gì; vai trò của nó và cách quản lý dòng tiền trong công ty một cách hiệu quả. Đây cũng là mối quan tâm hàng đầu mà các nhà quản lý phải hiểu rõ để thực hiện các chiến lược tài chính đúng đắn cho công ty.

Rate this post

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM